Skip to content

Wniosek do KGP o udostępnienie informacji publicznej

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
ul. Puławska 148/150
02-514 Warszawa

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, poprzez przekazanie w formie pisemnej następującej informacji:

  1. Poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii pism Komendy Głównej Policji (Biuro Prewencji) z dnia 29 września 2016 roku, przesłanych do wszystkich komend wojewódzkich, Komendy Stołecznej, oraz szkół policyjnych, dotyczących przedstawienia Dezyderatu nr 4 Komisji do Spraw Petycji Sejmu R.P. z dnia 12 maja 2016 roku – w sprawie podjęcia działań przeciwdziałających alienacji rodzicielskiej – na podstawie art. 6 ust.1 pkt. 4 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Mając na względzie uregulowania zawarte w art. 3 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), wnoszę o przekazanie stosownych informacji bez zbędnej zwłoki.

Wnoszę o udzielenie odpowiedzi na adres e-mail wnioskodawcy (skan pdf pisma jak określono w pkt 1 petitum niniejszego wniosku, oraz skan odpowiedzi na wniosek opatrzonej odręcznym podpisem i pieczęcią osoby udzielającej odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej), oraz tradycyjną formą – tj. listem poleconym przesłanym na adres wnioskodawcy.

Łączę wyrazy szacunku
(podpis)

Published inalienacja rodzicielskawniosekwnioski o udzielenie informacji publicznej