Skip to content

Dyskryminacja rodziców (ojców) przez placówki opieki zdrowotnej.

Zgodnie ze stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2014 roku, wyrażonym w piśmie BPRT-223-14(8)14/MP placówki opieki zdrowotnej nie mają prawa odmówić jednemu rodzicowi (ojcu) informacji o stanie zdrowia dziecka, nawet gdy matka zastrzeże udostępnianie takiej informacji.

Zastrzeżenia wyłączające uprawnienia jednego rodzica są bezskuteczne, nawet wówczas, gdy ograniczono władzę rodzicielską do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka.

pobierz PDF BPRT-223-14-8-14-MP


Treść pisma:

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2014 r.

Pan
Bartosz Arłukowicz
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,
Uprzejmie informuję, że do Biura Pełnomocnika zgłaszane są liczne skargi od przedstawicieli organizacji pozarządowych i indywidualnych osób o przypadkach nierównego traktowania ojców w placówkach służby zdrowia. Dzieje się to w sytuacji, gdy na prośbę matki, ojcu mającemu pełnię praw rodzicielskich lub ograniczoną do prawa do współdecydowania w istotnych sprawach dotyczących dziecka, placówka odmawia udzielenia informacji o dziecku dotyczących jego stanu zdrowia. Ojcowie są odsyłam przez ww. placówki do sądu.
W związku z zaistniałą sytuacją przekazuję następujące stanowisko Ministra Sprawiedliwości:

  1. Placówki opieki zdrowotnej nie mają prawa odmówić ojcu informacji o stanie zdrowia dziecka, nawet gdy matka zastrzeże udostępnianie takiej informacji. Respektowanie takiego zastrzeżenia matki stanowi dyskryminację ojca, który w świetle prawa ma takie same uprawnienia wynikające z władzy rodzicielskiej. Uzyskanie informacji o stanie zdrowia dziecka (w tym dostępu do dokumentacji medycznej) jest wykonywaniem władzy rodzicielskiej.
  2. Powyższy wniosek pozostaje aktualny także wówczas, gdy ojcu ograniczono władzę rodzicielską do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka. Wprawdzie samo uzyskanie informacji o stanie zdrowia dziecka nie jest istotną sprawą dziecka, jednakże dane te są niezbędne do należytego wykonywania władzy rodzicielskiej.
  3. Zastrzeżenia jednego rodzica wyłączające uprawnienia drugiego są bezskuteczne i nie powinny być respektowane przez placówki opieki zdrowotnej. Rodzic, któremu odmawia się prawa do udzielenia informacji o stanie zdrowia dziecka powinien przedstawić dyrekcji placówki opieki zdrowotnej stosowną decyzję sądu lub postanowienie o toczącym się postępowaniu rozwodowym. W przypadku dalszego nierespektowania swoich praw powinien zwrócić się do organu nadrzędnego nad placówką opieki zdrowotnej.

Uprzejmie proszę Pana Ministra o upowszechnienie tej informacji wśród dyrektorów placówek opieki zdrowotnej finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Z poważaniem,
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania

Published inalienacja rodzicielskaprawo dziecka do obojga rodziców

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *