Skip to content

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w spr. OZSS

W zgodzie z interesem społecznym (publicznym) i działając na podstawie Art. 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz art. 2 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej tutejszego Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (dawniej RODK, nazywanego w dalszej części pisma: „OZSS”):

 1. poprzez przekazanie kopii wszystkich dokumentów urzędowych regulujących organizację i funkcjonowanie OZSS w latach 2013, 2014, 2015 i 2016. Informację proszę przekazać w uporządkowanej i czytelnej formie poprzez podanie zestawień odpowiednio dla każdego roku zawierających pełną nazwę dokumentu i odwzorowanie cyfrowe (skan) dokumentu;
 2. poprzez przekazanie w formie pisemnej następujących informacji: imiona i nazwiska wszystkich osób zatrudnionych w OZSS lub wykonujących dla OZSS czynności na podstawie umów cywilnoprawnych – w latach 2013, 2014, 2015 i 2016: funkcjonariuszy publicznych, kierownika, pracowników administracyjnych i merytorycznych – specjalistów w zakresie psychologii, pedagogiki, lekarzy pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży i wszystkich pozostałych. Informację proszę przekazać w uporządkowanej i czytelnej formie poprzez podanie zestawień odpowiednio dla każdego roku zawierających:
  1. imię i nazwisko,
  2. wykształcenie,
  3. pełnioną funkcję wraz z podaniem podstawy prawnej wykonywania czynności,
  4. staż pracy w zakresie specjalizacji przed rozpoczęciem wykonywania czynności w OZSS
  5. datę rozpoczęcia wykonywania czynności w OZSS,
  6. datę zakończenia wykonywania czynności w OZSS.
 3. poprzez przekazanie w formie pisemnej następujących informacji: ilość i rodzaje spraw załatwionych/wykonanych na zlecenie sądu w latach 2013, 2014, 2015 i 2016. Informację proszę przekazać w uporządkowanej i czytelnej formie poprzez podanie zestawień odpowiednio dla każdego roku zawierających:
  1. sygnaturę sprawy,
  2. treść zlecenia,
  3. sposób załatwienia zlecenia, w tym skład osobowy zespołu badawczego,
  4. ewentualne czynności uzupełniające lub zgłoszone zarzuty do opinii,
  5. łączny koszt zlecenia.
 4. poprzez przekazanie w formie pisemnej następujących informacji: czy pracownicy merytoryczni OZSS brali udział w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych, np. w różnego rodzaju konferencjach lub innych – w celu podnoszenia kwalifikacji. Informację proszę przekazać w uporządkowanej i czytelnej formie poprzez podanie zestawień odpowiednio dla każdego roku zawierających:
  1. imię i nazwisko oraz specjalizację pracownika merytorycznego,
  2. rodzaj i zakres a także nazwa i miejsce szkolenia, konferencji, itp.,
 5. poprzez przekazanie w formie pisemnej informacji czy kierownik OZSS opracowała w latach 2013, 2014, 2015 i 2016 plany szkoleń dla pracowników merytorycznych jednostki, jeśli tak – podanie w formie pisemnej kopii – odwzorowanie cyfrowe (skan) tych planów,
 6. poprzez przekazanie w formie pisemnej informacji czy kierownik OZSS opracowała w latach 2013, 2014, 2015 i 2016 plany nadzoru pracowników merytorycznych jednostki, jeśli tak – podanie w formie pisemnej kopii – odwzorowanie cyfrowe (skan) tych planów,
 7. poprzez przekazanie w formie pisemnej informacji czy kierownik OZSS w latach 2013, 2014, 2015 i 2016 przeprowadziła nadzór, kontrolę lub ewaluację pracy pracowników merytorycznych OZSS, a także czy z tych czynności sporządzona została dokumentacja zawierająca podsumowanie przez Kierownika wyników i wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru kontroli lub ewaluacji – podanie tychże wyników i wniosków w uporządkowanej i czytelnej formie,
 8. poprzez przekazanie w formie pisemnej informacji czy kierownik OZSS rozdysponowała wśród pracowników merytorycznych OZSS wymienione niżej kopie dokumentów urzędowych, wraz ze wskazaniem daty i formy rozdysponowania:
  1. kopię przetłumaczonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości na język polski Rezolucji 2079 (2015) Rady Europy pt. „Równość i wspólna odpowiedzialność rodzicielska: rola ojców”,
  2. kopię Dezyderatu nr 4 Komisji do Spraw Petycji Sejmu R.P. z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie podjęcia działań przeciwdziałających alienacji rodzicielskiej,
 9. poprzez przekazanie w formie pisemnej informacji co zawierają teczki spraw przechowywanych w OZSS, czy zawierają protokoły badań merytorycznych, w szczególności przeprowadzonych wywiadów, testów, obserwacji, porad, mediacji i innych, a także czy protokoły z badań są podpisane przez osoby przeprowadzające badanie i zawierają informacje na temat: osób badanych (imię i nazwisko); osób badających (imię, nazwisko, zajmowane stanowisko); daty badania; czasu trwania badania, przedmiotu badania; wyników badania i jego interpretacji,
 10. poprzez przekazanie w formie pisemnej informacji czy teczki spraw przechowywanych w OZSS zawierają dane osobowe w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) i dokumentację medyczną w rozumieniu Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417) a dotyczącą osób poddanych badaniu?
 11. poprzez przekazanie w formie pisemnej informacji: jakie podstawowe techniki badawcze oraz jakie dodatkowe techniki badawcze są stosowane przez pracowników OZSS. Informację proszę przekazać w uporządkowanej i czytelnej formie poprzez podanie zestawienia zawierającego:
  1. specjalizacja
  2. nazwa podstawowej techniki badawczej
  3. nazwa dodatkowej techniki badawczej
 12. poprzez przekazanie w formie pisemnej informacji: ile mediacji na zlecenie sądu przeprowadzili w latach 2013, 2014, 2015 i 2016 pracownicy OZSS, w jakiego rodzaju sprawach i z jakim skutkiem. Informację proszę przekazać w uporządkowanej i czytelnej formie poprzez podanie zestawień odpowiednio dla każdego roku zawierających:
  1. sygnaturę sprawy
  2. rodzaj sprawy
  3. skutek (zawarcie porozumienia, odmowa lub zerwanie mediacji)

Mając na względzie uregulowania zawarte w art. 3 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06.09.2001 r. (Dz. U. 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), wnoszę o dostarczenie wskazanych we wniosku informacji bez zbędnej zwłoki. Proszę o udzielenie odpowiedzi wraz z załącznikami poprzez dostarczenie odwzorowania cyfrowego – skanu odpowiedzi na wniosek opatrzonej odręcznym podpisem i pieczęcią osoby udzielającej odpowiedzi:

 1. na adres e-mail wnioskodawcy,
 2. ogłoszenie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu na ogólnodostępnej stronie internetowej oraz podanie adresu URL tej strony.

Załączam wyrazy szacunku

Wniosek złożyło 7791 osób.

Uwaga! Po otrzymaniu odpowiedzi z sądu prosimy o przesłanie jej na adres: poczta(małpa)petycja.eu.

INFORMACJE DLA OSÓB, KTÓRYM SĄD UDZIELIŁ ODPOWIEDZI NA WNIOSEK