Skip to content

Kategoria: prawo dziecka do obojga rodziców

Rezolucja nr 2079 Rady Europy – Równość i wspólna odpowiedzialność rodzicielska: rola ojców

Rezolucja 2079 (2015)1 Równość i wspólna odpowiedzialność rodzicielska: rola ojców Zgromadzenie Parlamentarne Zgromadzenie Parlamentarne konsekwentnie promowało równość płci w miejscu pracy i obrębie życia prywatnego.…

Stanowisko Sądu Najwyższego, co do obstrukcji procesowej jednego z rodziców zmierzającej do uniemożliwienia zawarcia porozumienia w sprawie małoletnich dzieci

Stanowisko Sądu Najwyższego, co do obstrukcji procesowej jednego z rodziców zmierzającej do uniemożliwienia zawarcia porozumienia w sprawie małoletnich dzieci. Sąd Najwyższy w piśmie z dnia…

O ratyfikację Protokołu fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie procedury składania zawiadomień, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w dniu 19 grudnia 2011 r.

Informacja o petycji w BIP Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/bip/petycje/rejestr-petycji/rejestr-petycji1/art,8292,petycja-55-wielokrotna.html Szanowny Pan Andrzej Duda Prezydent R.P. Szanowny Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu R.P.…