Skip to content

LIST OTWARTY RODZIC脫W w sprawie planowanej reformy prawa rodzinnego

Od 09 do 15 marca 2018r. list podpisa艂o 1335 os贸b. Po wznowieniu akcji od 21 listopada 2018 list podpisa艂o kolejnych 921 os贸b.
button_podpisz-list

09 marca 2018r.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Spo艂ecznej
krpss@senat.gov.pl
Komisja Ustawodawcza
ku@senat.gov.pl
Senat RP
ul. Wiejska 6 , 00-902 Warszawa

Ministerstwo Sprawiedliwo艣ci
Al. Ujazdowskie 11 , 00-950 Warszawa
kontakt@ms.gov.pl

Szanowni Pa艅stwo

W dniu 8 marca 2018 na konferencji prasowej Minister Sprawiedliwo艣ci Prokurator Generalny Pan Zbigniew Ziobro i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo艣ci Pan Micha艂 Wo艣 poinformowali o planowanej reformie prawa rodzinnego i opieku艅czego pt.: 鈥Reforma prawa rodzinnego 鈥 zmiany dla dobra dzieci i rodzin鈥. W odpowiedzi na zaprezentowane g艂贸wne za艂o偶enia projektu, jako sygnatariusze Petycji 鈥Stop alienacji rodzicielskiej鈥 zarejestrowanej w Senacie RP pod znakiem PW9-01/17 pragniemy przedstawi膰 nasze stanowisko.

Najwa偶niejsze za艂o偶enia projektu to 鈥瀝odzinne post臋powanie informacyjne鈥, 鈥瀏warancja praw obojga rodzic贸w鈥 i tzw. 鈥瀗atychmiastowe alimenty鈥. Jakkolwiek 鈥瀝odzinne post臋powanie informacyjne鈥 nale偶y oceni膰 pozytywnie, to dwa pozosta艂e za艂o偶enia projektu s膮 ca艂kowicie nietrafione. Co najwa偶niejsze 鈥 przedstawione za艂o偶enia projektu Ministerstwa Sprawiedliwo艣ci ca艂kowicie pomijaj膮 najbardziej istotn膮 z punktu widzenia dzieci i rodzic贸w kwesti臋 realnego wprowadzenia do obiegu prawnego instytucji PIECZY NAPRZEMIENNEJ, jako jedynej realnej i skutecznej gwarancji na zachowanie wzajemnego prawa dzieci i rodzic贸w do 偶ycia rodzinnego po rozstaniu rodzic贸w.

Wprowadzenie uproszczonej i zautomatyzowanej instytucji tzw. 鈥瀗atychmiastowych aliment贸w鈥 doprowadzi do tego, 偶e wszyscy rodzice (w praktyce – ojcowie) b臋d膮 traktowani jako potencjalni p艂atnicy aliment贸w, niezale偶nie od tego czy po rozstaniu ze wsp贸艂ma艂偶onkiem chc膮 wychowywa膰 swoje dzieci czy te偶 nie. Zatem w my艣l nowych regulacji stawiany jest znak r贸wno艣ci pomi臋dzy rodzicem odpowiedzialnym, kt贸ry chce sprawowa膰 piecz臋 nad swoim dzieckiem i nieodpowiedzialnym hulajdusz膮, zwanym potocznie 鈥瀉limenciarzem鈥. Zauwa偶y膰 nale偶y r贸wnie偶, 偶e 鈥瀗atychmiastowe alimenty鈥 poprzez sw贸j automatyzm i uproszczon膮 procedur臋 mog膮 by膰 zach臋t膮 dla skonfliktowanych wsp贸艂ma艂偶onk贸w do rozwodu, co niew膮tpliwie mija si臋 z zasad膮 konstytucyjnej ochrony rodziny, zagwarantowanej w art. 18 Ustawy Zasadniczej. Istnieje r贸wnie偶 ryzyko, 偶e w skonfliktowanych ma艂偶e艅stwach zacznie si臋 wy艣cig, w kt贸rym wygra ten kto pierwszy z艂o偶y wniosek o 鈥瀗atychmiastowe alimenty鈥.

Co do 鈥瀏warancji praw obojga rodzic贸w鈥 (a w艂a艣ciwie nale偶a艂oby powiedzie膰: gwarancji prawa dziecka do wychowania przez obojga rodzic贸w) – proponowane zmiany id膮 zupe艂nie w z艂ym kierunku, bowiem projekt zamiast nieuchronnych kar dla tych rodzic贸w, kt贸rzy izoluj膮 dzieci od os贸b najbli偶szych 鈥 przed艂u偶a i komplikuje procedur臋 egzekucji tzw. 鈥瀔ontakt贸w z dzieckiem鈥. W przypadku izolowania dziecka od jednego z rodzic贸w 鈥 tj. stosowania przemocy alienacji rodzicielskiej. Ministerstwo Sprawiedliwo艣ci proponuje wprowadzenie dodatkowego p贸艂rocznego okresu pr贸by, po dw贸ch etapach post臋powania okre艣lonych art. 59815 i 59816 kpc, kt贸re i tak trwaj膮 kilkana艣cie miesi臋cy, a tak偶e udzia艂 prokuratora jako dodatkowego uczestnika post臋powania wyd艂u偶y czas, w kt贸rym dziecko b臋dzie poddawane przemocy alienacji rodzicielskiej, a tym samym w najwa偶niejszym aspekcie taka regulacja nie spe艂ni swojego za艂o偶enia. Wyeliminowanie w jak najkr贸tszym czasie zagro偶enia dobra dziecka, kt贸rym w tym przypadku jest alienacja rodzicielska (tu: przemoc psychiczna wobec dziecka poprzez odizolowanie od osoby najbli偶szej), powinno by膰 osi膮gni臋te przez inne instrumenty prawne, kt贸re daj膮 mo偶liwo艣膰 natychmiastowej reakcji.
Projekt zak艂ada zagwarantowanie praw obojga rodzic贸w poprzez ochron臋 鈥瀔ontaktowania si臋鈥 z dzieckiem. Dzieci i rodzice maj膮 wzajemne prawo i obowi膮zek nie tylko do utrzymywania kontakt贸w ale przede wszystkim dzieci i rodzice maj膮 prawo do kontynuowania 偶ycia rodzinnego, do rozwijania wi臋zi rodzinnych, ta za艣 mo偶e by膰 budowana ze strony rodzic贸w poprzez wychowywanie 鈥 rozumiane jako kszta艂towanie postrzegania 艣wiata, kszta艂towanie uczu膰 moralnych i estetycznych, postaw spo艂ecznych i przekona艅, wszechstronne kszta艂towanie osobowo艣ci, a tak偶e ich charakteru oraz woli. Sprowadzanie wzajemnych praw dzieci i rodzic贸w li tylko do ochrony kontaktowania si臋 jest nieporozumieniem, nie jest wystarczaj膮cym rozwi膮zaniem i bynajmniej nie jest spe艂nieniem oczekiwa艅 spo艂ecznych.
Projekt utrwala i betonuje szkodliw膮 dla dzieci i konfliktogenn膮 instytucj臋 tzw. 鈥瀔ontakt贸w z dzieckiem鈥 鈥 ukszta艂towan膮 szkodliw膮 praktyk膮 sad贸w rodzinnych, wed艂ug kt贸rej ka偶dego rodzica, niezale偶nie od tego czy chce on wychowywa膰 swoje dzieci czy te偶 nie 鈥 traktuje si臋 tak samo: zazwyczaj przyznaje si臋 dziecko matce a ojcu wyznacza tzw. 鈥瀔ontakty z dzieckiem鈥. Tym samym w projekcie lansowany jest dotychczasowy model zak艂adaj膮cy podzia艂 rodzic贸w na 鈥瀙ierwszoplanowego鈥 i 鈥瀌rugoplanowego鈥 – LEPSZEGO i GORSZEGO, co w praktyce powoduje zerwanie wi臋zi z jednym z rodzic贸w i cz臋sto jest 藕r贸d艂em konflikt贸w mi臋dzy rodzicami, te za艣 s膮 destrukcyjne dla psychiki dziecka.

Przede wszystkim za艣 ministerialny projekt ca艂kowicie pomija kwesti臋 wprowadzenia do norm prawnych, a tym samym realnie do orzecznictwa s膮d贸w rodzinnych – pieczy naprzemiennej – sprawdzonego i niew膮tpliwie najlepszego dla dziecka modelu sprawowania pieczy przez rodzic贸w 偶yj膮cych w roz艂膮czeniu.
Dotychczasowe zmiany w przepisach prawa rodzinnego, w tym nowelizacja z 2015r. (Dz.U. 2015 poz. 1062) s膮 niewystarczaj膮ce, bowiem nie zdo艂a艂y one w dostateczny spos贸b zmieni膰 dotychczasowego orzecznictwa s膮d贸w w sprawach opieku艅czych. Nadal piecza naprzemienna jest orzekana bardzo rzadko (poni偶ej 1 promila), pomimo spe艂nionych wszystkich warunk贸w do jej wykonywania. Nie uleg艂 zmianie typowy scenariusz strategii procesowej w sprawach opieku艅czych, w kt贸rym: oboje rodzice chc膮 i mog膮 wychowa膰 swoje dziecko, jednak jeden z rodzic贸w (najcz臋艣ciej matka) nie chce dopu艣ci膰 do porozumienia, nie zgadza si臋 na 偶adne koncyliacyjne sposoby zako艅czenia sporu w wyniku czego s膮d orzeka wed艂ug zabetonowanego od dziesi臋cioleci schematu: piecz臋 nad dzieckiem powierza matce jednocze艣nie ojcu ustala terminy na widzenia z dzieckiem, tzw. 鈥瀔ontakty鈥. Podkre艣li膰 tu nale偶y, 偶e instytucja 鈥瀔ontakt贸w鈥 nie jest dla dziecka ani wystarczaj膮cym, ani korzystnym rozwi膮zaniem, bowiem najcz臋艣ciej powoduje degradacj臋 wi臋zi rodzicielskiej, a nawet jej zerwanie z rodzicem odbywaj膮cym kontakty, a tak偶e jest bardzo konfliktogenna dla rodzic贸w.

Uwa偶amy zatem, 偶e reforma prawa rodzinnego musi uwzgl臋dni膰 piecz臋 naprzemienn膮. W nowych przepisach nale偶a艂oby przyj膮膰 prost膮 zasad臋 wed艂ug kt贸rej, je艣li oboje rodzice 偶yj膮cy w roz艂膮czeniu chc膮 i mog膮 wychowywa膰 dziecko to priorytetowym (nadrz臋dnym, pierwszoplanowym, domy艣lnym) rozstrzygni臋ciem powinna by膰 piecza naprzemienna. Wszelkie ewentualne przeszkody w sprawowaniu pieczy naprzemiennej takie jak 鈥瀔onflikt鈥, kt贸ry jest cz臋sto sztucznie generowany na potrzeby uzyskania rozstrzygni臋cia pozwalaj膮cego na zaw艂aszczenie dziecka i stosowanie przemocy alienacji rodzicielskiej, powinny by膰 przez s膮d usuwane, np. poprzez skierowanie rodzic贸w na terapi臋, a w skrajnych przypadkach, s膮d powinien stanowczo kara膰 rodzic贸w za nieodpowiedzialne i niezgodne z dobrem dziecka zachowania. Innymi s艂owy kieruj膮c si臋 dobrem dziecka (niew膮tpliwie jednym z najwa偶niejszych dla dziecka d贸br jest otrzymywanie mi艂o艣ci i wychowania od obojga rodzic贸w) nale偶a艂oby dotychczasowy spos贸b rozstrzygania spraw opieku艅czych odwr贸ci膰, w taki spos贸b, 偶eby w pierwszej kolejno艣ci rozwa偶a膰 piecz臋 naprzemienn膮 i orzeka膰 j膮 domy艣lnie (je艣li oboje rodzice chc膮 i mog膮 wychowywa膰 dziecko), za艣 stosowa膰 inne rozwi膮zania tylko wtedy kiedy udowodnione zostan膮 negatywne i nieusuwalne przes艂anki wykluczaj膮ce wdro偶enie pieczy naprzemiennej. P贸ki co s臋dzie rodzinne zmuszaj膮 ojc贸w do udowadniania, 偶e piecza naprzemienna si臋 sprawdzi, co wobec obstrukcji i sprzeciwu matek, a tak偶e wobec zabetonowanego orzecznictwa – jest zadaniem niewykonalnym.

Obserwuj膮c zakorzenione stereotypy i dezinformacj臋 w kwestii pieczy naprzemiennej, pojawiaj膮ce si臋 w przestrzeni publicznej, jak i r贸wnie偶 w stanowiskach s臋dzi贸w urz臋duj膮cych w Ministerstwie Sprawiedliwo艣ci i wypowiedziach niekt贸rych parlamentarzyst贸w nale偶y podkre艣li膰, 偶e intencj膮 i celem oczekiwanych zmian w przepisach nie jest bynajmniej doprowadzenie do pieczy naprzemiennej jako obligatoryjnego (automatycznego) rozstrzygni臋cia w sprawach opieku艅czych. Zale偶y nam aby piecza naprzemienna by艂a priorytetowa, nadrz臋dna i w toku post臋powania by艂a na pierwszym planie, lecz nie by艂a bynajmniej obligatoryjna. Intencj膮 i celem zmian jest takie wp艂yni臋cie na spos贸b orzekania w sprawach opieku艅czych, 偶eby piecza naprzemienna by艂a brana w pierwszej kolejno艣ci pod uwag臋 i by艂a orzekana mimo sprzeciwu jednego z rodzic贸w, je艣li tylko s膮 obiektywne warunki do jej wdro偶enia, a oboje rodzice mog膮 i chc膮 wychowywa膰 dziecko. W przypadku wyst臋powania przeszk贸d, np. konfliktu – rol膮 s膮du by艂oby doprowadzi膰 do jego usuni臋cia lub za艂agodzenia.
Zwr贸ci膰 tu nale偶y uwag臋, 偶e model pieczy naprzemiennej poprzez sprawiedliwe obdarowanie dziecka obojgiem rodzic贸w w du偶ej mierze automatycznie usunie wi臋kszo艣膰 藕r贸de艂 konflikt贸w mi臋dzy rodzicami w przedmiocie pieczy nad dzieckiem, bowiem 偶aden z nich nie b臋dzie ani rodzicem pierwszoplanowym (鈥瀕epszym鈥) ani wizytuj膮cym (鈥瀏orszym鈥).

Podsumowuj膮c: wyra偶amy przekonanie, 偶e proponowana przez Ministerstwo Sprawiedliwo艣ci reforma jest niewystarczaj膮ca, nie uchroni dzieci przed krzywd膮 przemocy alienacji rodzicielskiej i nie rozwi膮偶e wielu problem贸w z jakimi borykaj膮 si臋 rodziny.

Protestujemy przeciwko wdro偶eniu projektu tzw. 鈥Reformy Prawa Rodzinnego鈥 w obecnym kszta艂cie i domagamy si臋 wprowadzenia w prawie rodzinnym i opieku艅czym zasadniczych zmian, a przede wszystkim domniemania PIECZY NAPRZEMIENNEJ jako sprawdzonego i najlepszego dla dziecka modelu sprawowania pieczy przez rodzic贸w 偶yj膮cych w roz艂膮czeniu.

. . . . . . . . . . . . . . . .
(podpis)


  Instrukcja podpisania listu

  1. przeczytaj list otwarty
  2. wype艂nij wszystkie pola formularza swoimi prawdziwymi danymi
  3. kliknij przycisk "podpisuj臋 list"

  List zostanie wys艂any e-mailem do Komisji Praw Cz艂owieka, Praworz膮dno艣ci i Petycji w Senacie RP oraz do Ministerstwa Sprawiedliwo艣ci. Twoje dane osobowe zostan膮 wys艂ane do w/w adresat贸w listu ale nie b臋d膮 nigdzie opublikowane. Kopia listu zostanie wys艂ana na Tw贸j e-mail. W przypadku otrzymania odpowiedzi od w/w adresat贸w prosimy o przes艂anie jej na adres poczta(ma艂pa)petycja.eu

  Formularz podpisania listu

  Imi臋 i nazwisko

  Email

  Miejscowo艣膰

  Kraj

  [mailpoetsignup mailpoetsignup-271 mailpoet_list_1 "- chc臋 by膰 informowany o dalszych dzia艂aniach spo艂eczno艣ci"]