Skip to content

Stanowisko Sądu Najwyższego, co do obstrukcji procesowej jednego z rodziców zmierzającej do uniemożliwienia zawarcia porozumienia w sprawie małoletnich dzieci

Stanowisko Sądu Najwyższego, co do obstrukcji procesowej jednego z rodziców zmierzającej do uniemożliwienia zawarcia porozumienia w sprawie małoletnich dzieci.

Sąd Najwyższy w piśmie z dnia 27 listopada 2014 roku – znak BSA I-021-365/14 wskazał co następuje:

„Celowe działanie jednego z rodziców, który dąży do udaremnienia wszelkich prób zawarcia porozumienia pragnąc aby władza rodzicielska zastała jemu powierzona jest zwykle sprzeczne z dobrem dziecka i może {powinno) doprowadzić do orzeczenia odmiennego od oczekiwanego przez tego rodzica. Sposób rozstrzygnięcia będzie zależał od wszystkich okoliczności faktycznych sprawy. Należy zauważyć, że w przypadku gdyby okoliczności mimo wszystko przemawiały za powierzeniem wykonywania władzy rodzicielskiej rodzicowi „dominującemu” i ograniczeniem władzy rodzicielskiej drugiego rodzica to jego obowiązki i uprawnienia w stosunku do osoby dziecka mogą zostać ustalone szczegółowo i w bardzo szerokim zakresie, aby udział obojga rodziców w sprawowaniu władzy rodzicielskiej odnośnie do osoby dziecka był maksymalnie zbliżony do stanu równowagi”.

“Brak reakcji sądu na ujawnioną w toku postępowania niewłaściwą postawę rodzica i pozostawienie takiemu rodzicowi pełnej władzy rodzicielskiej stanowi naruszenie zarówno istoty jak i celu przepisu art 58 § 1 i 1a k.r.o . na co zwraca się uwagę w literaturze przedmiotu. Gdy w danym stanie faktycznym zapadło orzeczenie wadliwe to powinno zostać zmienione· wskutek kontroli instancyjnej.”

BSA_ I-021-365-14.pdf

Published inopieka naprzemiennaopieka równoważnaopieka wspólnaprawa dzieckaprawa ojcaprawo dziecka do obojga rodziców

3 komentarze

  1. rafal mysiakowski rafal mysiakowski

    Taa tylko udowodnić, że matka robi to celowo nie jest takie łatwe sama ignorancja wniosków i korespondencji nie wystarcza 🙁

  2. A co gdy zawodowa rodzina zastępcza alienuje moje dziecko i współczynnie nakłania do współpracy szkołę i jej personel gdzie status RZ ma nałożone ustawą obowiązki a ich wogóle nie respektuje

  3. TJ TJ

    2015 Parliament changed the law prohibiting this lack of discernment and abuse of judicial independence. How will this petition change abuse of judicial discretion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *