Skip to content

Wniosek do MEN o udostępnienie informacji publicznej w sprawie podjętych działań przeciwdziałających alienacji rodzicielskiej

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, poprzez przekazanie w formie pisemnej następującej informacji:

  1. Poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii pism Ministerstwa Edukacji Narodowej, bądź Ministra Edukacji Narodowej (lub osoby działającej z upoważnienia), przesłanych do wszystkich Kuratoriów Oświaty, dotyczących Dezyderatu nr 4 Komisji do Spraw Petycji Sejmu R.P. z dnia 12 maja 2016 roku – w sprawie podjęcia działań przeciwdziałających alienacji rodzicielskiej – na podstawie art. 6 ust.1 pkt. 4 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Mając na względzie uregulowania zawarte w art. 3 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), wnoszę o przekazanie stosownych informacji bez zbędnej zwłoki.

Wnoszę o udzielenie odpowiedzi na adres e-mail wnioskodawcy (skan pdf pisma jak określono w pkt 1 petitum niniejszego wniosku, oraz skan odpowiedzi na wniosek opatrzonej odręcznym podpisem i pieczęcią osoby udzielającej odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej) , oraz tradycyjną formą – tj. listem poleconym przesłanym na adres wnioskodawcy.

Łączę wyrazy szacunku

Wniosek podpisało 8626 sygnatariuszy.

Published inalienacja rodzicielskaprawa dzieckaprawo dziecka do obojga rodzicówwnioski o udzielenie informacji publicznej