Skip to content

Wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie podjęcia działań przeciwdziałających alienacji rodzicielskiej

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

Wniosek

Działając na podstawie art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168) – zwanej dalej kpa – wnoszę o:

 1. Przedstawienie Dezyderatu nr 4 Komisji do Spraw Petycji Sejmu R.P. z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie podjęcia działań przeciwdziałających alienacji rodzicielskiej Dyrektorom i/lub Kierownikom, oraz pracownikom merytorycznym:
  • Przedszkoli, Zespołów wychowania przedszkolnego, Punktów przedszkolnych
  • Szkół podstawowych
  • Gimnazjów
  • Zasadniczych szkół zawodowych
  • Szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośl. um. w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
  • Liceów ogólnokształcących
  • Techników
  • Szkół artystycznych
  • Zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli
  • Placówek oświatowo-wychowawczych, placówek artystycznych
  • Poradni psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych
  • Specjalnych Ośrodków Wychowawczych, Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii
  • Zespołów szkół i placówek oświatowych
 2. Uwzględnienie w programach edukacyjnych pojęć „alienacja rodzicielska”, oraz „opieka naprzemienna” ze wskazaniem na fakt, iż opieka naprzemienna jest najlepszą formą opieki nad dzieckiem w przypadku rozstania się rodziców.
 3. Na podstawie art. 237 § 1 kpa w zw. z art. 244 § 1 kpa wnoszę o rozpoznanie niniejszego wniosku bez zbędnej zwłoki.
 4. Na podstawie art. 244 § 2 kpa wnoszę o powiadomienie mnie na piśmie listem poleconym o sposobie załatwienia niniejszego wniosku.
 5. Uzasadnienie

  Dnia 12 maja 2016 roku Komisja do Spraw Petycji Sejmu RP uchwaliła Dezyderat[1] nr 4 w sprawie podjęcia działań przeciwdziałających alienacji rodzicielskiej.

  „Komisja do Spraw Petycji uznaje alienację rodzicielską, czyli ograniczanie czy pozbawianie dziecka kontaktów i rozwoju więzi z jednym z rodziców – za szczególnie ważny problem w obszarze polityki społecznej.

  Alienacja rodzicielska jest efektem zachowań, występujących najczęściej w wyniku rozstania się (rozpadu związku – rozwodu) rodziców dziecka. Jednym z elementów alienacji jest przyznawanie głównej opieki nad dzieckiem jednemu z rodziców, co zarazem ogranicza kontakt z drugim z rodziców i w efekcie może wywoływać u dziecka wiele niepożądanych zachowań i zaburzeń. Zerwanie więzi między dzieckiem a jednym z rodziców jest dla tego dziecka krzywdą.

  Każde dziecko dla swego prawidłowego rozwoju ma prawo i potrzebuje dobrej więzi z obojgiem rodziców.”

  Fakt stosowania przemocy wobec dzieci polegającej na izolowaniu i ograniczaniu dziecku naturalnego prawa do równego wychowania i miłości obojga rodziców dostrzegł doradca społeczny Rzecznika Praw Dziecka dnia 12 maja 2016 roku podczas posiedzenia Sejmowej Komisji do Spraw Petycji.

  Doradca społeczny Rzecznika Praw Dziecka Sędzia Agnieszka Rękas [2]

  „WYKLUCZENIE RODZICIELSKIE w stosunku do dziecka JEST NAJGORSZĄ KRZYWDĄ , JAKĄ MOŻNA ZROBIĆ DZIECKU, dziecko powinno się wychowywać, jeżeli nie w pełnej rodzinie, to w pełnej opiece i miłości rodzicielskiej.”

  Prawo do utrzymywania i podtrzymywania więzi pomiędzy osobami bliskimi, w szczególności gdy jedna z nich jest dzieckiem, jest postrzegane jako podstawowy element życia prywatnego i rodzinnego. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [3], traktuje działania zmierzające do zerwania więzi pomiędzy rodzicem a dzieckiem, jako naruszenie art. 8 Konwencji z 4 listopada 1950 r. o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

  Zgodnie z treściami zawartymi w Informatorze dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie [4], opracowanymi i publikowanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości, oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oraz Karcie [5] praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie opracowanej i publikowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, przemoc w rodzinie została zdefiniowana w art. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie z tą definicją:

  „Przemoc w rodzinie to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się działania lub zaniechania osoby najbliższej, wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, zmuszające Cię do zachowań wbrew Twej woli, w szczególności narażające Cię na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające Twoja godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na Twoim zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.

  Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to: Przemoc psychiczna, np. obrażanie, wyzywanie, wyśmiewanie, szydzenie, okazywanie braku szacunku, poniżanie w obecności innych osób, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi, poddawanie stałej krytyce.”

  Nie ulega zatem najmniejszej wątpliwości, że naruszanie naturalnego prawa dziecka do równej opieki i miłości obojga rodziców jest najgorszą krzywdą jaką można zrobić dziecku, stanowi wobec dziecka przemoc.

  Komisja do Spraw Petycji Sejmu R.P. w przedmiotowym Dezyderacie zwraca uwagę, iż w związku z krzywdą jaką doświadczają dzieci alienowane od jednego z rodziców, wskazane jest wystąpienie z odpowiednimi programami do przyszłych rodziców, psychologów, mediatorów, nauczycieli i innych osób, z tych też względów koniecznym i uzasadnionym jest przedstawienie Dezyderatu nr 4 osobom i instytucjom wskazanym w pkt 1 petitum niniejszego wniosku.

  Komisja do Spraw Petycji Sejmu R.P. w przedmiotowym Dezyderacie podniosła konieczność uwzględnienia problematyki alienacji rodzicielskiej w programach szkolnych. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż uwzględnienie w programach edukacyjnych zjawiska alienacji rodzicielskiej i jej piętnowanie, będzie skutkować kształtowaniem prawidłowych postaw rodzicielskich na przyszłość. Promowanie w programach edukacyjnych opieki naprzemiennej, jako najlepszego rozwiązania z punku widzenia dziecka po rozstaniu się rodziców, zaowocuje w przyszłości zmianami socjologicznymi, oraz zmniejszeniem liczby krzywd i przemocy jakiej doznają obecnie dzieci izolowane od jednego z rodziców. Z tych też względów uważam wniosek jak w pkt 2 petitum za uzasadniony i konieczny do realizacji.

  Pragnę zauważyć, iż w wyniku działań obywateli składających wniosek zbliżony do niniejszego, Ministerstwo Sprawiedliwości [6] pismem z dnia 21 września 2016 roku – znak DSRiN-II-055-4/16, oraz Komenda Główna Policji [7] pismem z dnia 29 września 2016 roku – znak EP-2443/16 podjęły stosowne działania w sprawie rozpowszechnienia Dezyderatu nr 4, a zmierzające do powstrzymania przemocy wobec dzieci, którą jest alienacja rodzicielska.

  Wskazanym jest uczulenie osób odpowiedzialnych za losy najmłodszych obywateli tego kraju, na krzywdę i przemoc stosowaną wobec dzieci na masową skalę, w przypadku rozstania się rodziców dziecka. Działania uświadamiające i prawidłowa identyfikacja zaburzeń w rozwoju dziecka, zaburzeń w relacji dziecka z osobami najbliższymi, których to zaburzeń przyczyną jest przyznawanie głównej opieki nad dzieckiem jednemu z rodziców, może i powinna uchronić dzieci przed przemocą. Mając na względzie fakt, iż bez cienia wątpliwości osoby w skazane w pkt 1 petitum niniejszego wniosku w swojej pracy zawodowej kierują się tylko i wyłącznie dobrem dziecka, rozpowszechnienie wśród tych osób informacji o tym, iż przyznawanie głównej opieki nad dzieckiem jednemu z rodziców jest działaniem szkodliwym i patologią, jest konieczne i uzasadnione.

  Łączę wyrazy szacunku
  . . . . . . . . . . . . . .

  Wniosek podpisało 8898 sygnatariuszy.

  1. http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/pet_d4/$file/pet_d4.pdf
  2. http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/biuletyn.xsp?skrnr=PET-21 , http://orka.sejm.gov.pl/zapisy8.nsf/0/47729A37FFB74BA1C1257FB900491D30/%24File/0059608.pdf
  3. Zob. np. decyzję Europejskiej Komisji Praw Człowieka w sprawie Jonsson v. Szwecja z dnia 7grudnia 1987 r., skarga nr 12495/86, DR 54/187: „Naturalna więź między rodzicem i dzieckiem ma podstawowe znaczenie i (..) poszanowanie życia rodzinnego, w rozumieniu art. 8 oznacza, iż nie można odmówić tego kontaktu, chyba że istnieją poważne powody usprawiedliwiające taką ingerencję”, A. Nowicki w: Europejska Konwencja Praw Człowieka. Wybór orzecznictwa, Warszawa 1999, poz. 1217, s. 366. Zob. też orzeczenia Międzynarodowego Trybunału Praw Człowieka powołane przez M. Grudzińską (w:) Kontakty z dziećmi. Sądowe ustalenie. Orzecznictwo. Wzory, Warszawa 2000, s. 49 – 53. Między innymi w sprawie A. Schultz i M. Schultz przeciwko Polsce (Decyzja ETPC z dnia 8 stycznie 2002 r., LEX nr 50239) Trybunał stwierdził, że „utrzymywanie wzajemnego kontaktu między rodzicami i dzieckiem stanowi podstawowy element życia rodzinnego a krajowe środki ograniczające takie kontakty są równoznaczne z ingerencją w prawo chronione przez art. 8 Konwencji”. W licznych orzeczeniach można też spotkać następujące stwierdzenie: „Wzajemne cieszenie się swoją obecnością przez rodzica i dziecko stanowi podstawowy element życia rodzinnego, a środki przewidziane w prawie krajowym je utrudniające sprowadzają się do ingerencji w prawo chronione w art. 8 Konwencji (Tak ETPC w wyroku z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie K. i T. v. Finlandia, LEX nr 76876. Podobnie we wcześniejszym orzeczeniu (wyrok ETPC z dnia 8 lipca 1987 r. w sprawie B. v. Wielka Brytania, LEX nr 81022) znalazło się stwierdzenie: „Wzajemne korzystanie przez rodzica i dziecko ze swej obecności stanowi podstawowy element życia rodzinnego”.
  4. https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/osoby-dotkniete-przemoca-w-rodzinie/materialy-informacyjne/informator-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie/download,2157,0.html
  5. https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/osoby-dotkniete-przemoca-w-rodzinie/materialy-informacyjne/karta-praw-osoby-dotknietej-przemoca-w-rodzinie-/download,2205,1.html
  6. https://petycja.eu/kopie-pisma-ms-do-prezesow-sadow-apelacyjnych-w-spr-dezyderatu-nr-4/
  7. https://petycja.eu/kgp-rozpowszechnia-dezyderat-nr-4/

Published inalienacja rodzicielskawniosek