Skip to content

Dezyderat nr 4

Dezyderat nr 4
Komisji do Spraw Petycji do Prezesa Rady Ministrów w sprawie podjęcia działań przeciwdziałających alienacji rodzicielskiej
z dnia 12 maja 2016 r.

Komisja do Spraw Petycji na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2016 r. rozpatrzyła petycję w sprawie podjęcia przez Sejm uchwały, ustanawiającej dzień 25 kwietnia Dniem Świadomości Alienacji Rodzicielskiej oraz podjęcia działań mających na celu wprowadzenie ustawowych zmian, dotyczących regulacji związanych z opieką nad dzieckiem.
Komisja do Spraw Petycji uznaje alienację rodzicielską, czyli ograniczanie czy pozbawianie dziecka kontaktów i rozwoju więzi z jednym z rodziców – za szczególnie ważny problem w obszarze polityki społecznej. Mimo, iż w polskim prawie nie występuje definicja pojęcia alienacji dziecka to – w ocenie Komisji – instytucje państwa, obok promowania prawidłowych postaw i wzorców, mają obowiązek podejmować kompleksowe działania wobec sytuacji kryzysowych, w tym działania ograniczające negatywne skutki tego zjawiska. Alienacja rodzicielska jest efektem zachowań, występujących najczęściej w wyniku rozstania się (rozpadu związku – rozwodu) rodziców dziecka. Jednym z elementów alienacji jest przyznawanie głównej opieki nad dzieckiem jednemu z rodziców, co zarazem ogranicza kontakt z drugim z rodziców i w efekcie może wywoływać u dziecka wiele niepożądanych zachowań i zaburzeń. Zerwanie więzi między dzieckiem a jednym z rodziców jest dla tego dziecka krzywdą. W opinii specjalistów – nawet jeśli dochodzi do rozpadu związku rodziców, nie może dochodzić do rozpadu więzi rodzicielskich.

Występując z dezyderatem Komisja do Spraw Petycji chce zwrócić uwagę, że każde dziecko dla swego prawidłowego rozwoju ma prawo i potrzebuje dobrej więzi z obojgiem rodziców.
Komisja zwraca się do Pani Premier o wielotorowe zajęcie się zgłaszanym problemem, tak aby w wyniku pogłębionej analizy stale poszukiwać i wprowadzać nowe rozwiązania i zmiany w prawie rodzinnym w powiązaniu z powszechnie dostępnym i profesjonalnym wsparciem prawno-motywacyjno-terapeutycznym, odpowiednimi programami edukacyjnymi dla przyszłych rodziców, pracowników socjalnych, sędziów, biegłych i kuratorów sądowych, psychologów, mediatorów, policjantów i nauczycieli, a także poprzez uwzględnienie tej problematyki w programach szkolnych. W poszukiwaniu takich, złożonych rozwiązań przyświecać powinien jeden cel – zagwarantowanie każdemu dziecku prawa i rzeczywistej możliwości kontaktu z obojgiem rodziców.
Autorzy wspomnianej na wstępie petycji zwracają się również o ustanowienie dnia 25 kwietnia Dniem Świadomości Alienacji Rodzicielskiej, co podniosłoby rangę i zwróciło uwagę społeczną na ten problem. W ocenie Komisji taki cel można osiągnąć poprzez szczególne zwrócenie uwagi na kwestię alienacji rodzicielskiej w Dniu Praw Dziecka, obchodzonym corocznie 20 listopada. Komisja zwraca się zatem o zaangażowanie się instytucji rządowych, w tym także inicjowanie i wspieranie jednostek samorządowych oraz organizacji pozarządowych podejmujących działania, uwzględniające problem krzywdy dzieci, którym ograniczane lub wręcz uniemożliwiane są kontakty z jednym z rodziców.
Jeśli w wyniku przeprowadzonych analiz i ocen zostanie stwierdzona potrzeba wprowadzenia zmian w przepisach prawa – Komisja zwraca się do Pani Premier o przygotowanie przez rząd odpowiednich regulacji i skierowanie ich do Sejmu RP.
Z uwagi na fakt, że problematyka poruszona w dezyderacie ma charakter międzyresortowy – dotyczy bowiem kompetencji kilku ministrów, Komisja kieruje dezyderat do Pani Premier.

Przewodniczący Komisji
(-)Sławomir Jan Piechota

pobierz PDF

Published inalienacja rodzicielskaopieka naprzemiennaopieka równoważnaopieka wspólnapetycjaprawo dziecka do obojga rodziców

3 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *