Skip to content

PETYCJA o ochronę małoletnich w postępowaniach sądowych

6 czerwca 2018r.

Szanowny Pan
Andrzej Duda
Prezydent RP
ul. Wiejska 10 , 00-902 Warszawa
listy@prezydent.pl

Szanowny Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP
ul. Wiejska 4/6/8 , 00-902 Warszawa
listy@sejm.gov.pl

Szanowny Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu RP
ul. Wiejska 6 , 00-902 Warszawa
senat@senat.gov.pl

PETYCJA
o ochronę małoletnich w postępowaniach sądowych

Działając w interesie własnym oraz publicznym na podstawie Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195) wnoszę o wprowadzenie następujących zmian w Ustawie Kodeks karny z dnia 5 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137), oraz w Ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296).

 1. W ustawie z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014r poz. 101) w art 61 § 1 otrzymuje brzmienie :

  „Organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych mogą za zgodą osoby fizycznej wyrażoną na piśmie, wytaczać powództwa na jej rzecz.”

 2. W ustawie z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014r poz. 101) w art 62 § 2 otrzymuje brzmienie:

  „Do przystąpienia organizacji pozarządowych do strony w toczącym się postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy o prokuratorze wytaczającym powództwo na rzecz oznaczonej osoby, z wyjątkiem Art. 58 zdanie drugie.”

 3. W Ustawie Kodeks karny z dnia 5 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137) Art. 90. § 1 otrzymuje brzmienie:

  „W postępowaniu sądowym do czasu zakończenia przewodu sądowego udział w postępowaniu może zgłosić przedstawiciel organizacji społecznej, jeżeli jest to objęte zadaniami statutowymi tej organizacji, w szczególności ochrony wolności i praw człowieka.”

 4. W Ustawie Kodeks karny tj. z dnia 5 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137) Art. 90. § 3 otrzymuje brzmienie:

  „Sąd dopuszcza przedstawiciela organizacji społecznej, jeżeli spełni wymóg z Art. 90. § 1 i Art. 90. § 1 ustawy.”

Uzasadnienie

Dotychczasowy zapis w prawie w praktyce nie pozwala organizacjom pozarządowym na wykonywanie zadań statutowych między innymi takich jak ochrona małoletnich w postępowaniach sądowych. Właśnie dla nich na podstawie art 72 Konstytucji wnoszę o zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego w wyżej wymieniony sposób. Dotychczasowy zapis w Ustawie pozwalał na dowolną interpretację i niestety część sądów odmawiała organizacjom pozarządowym możliwości przystępowania do spraw co w efekcie pozbawiało obywateli w tym najmłodszych – możliwości dodatkowej ochrony ich praw.
Takie sytuacje miały przykładowo miejsce w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie w dniu 8.01.2018 sygn. akt VI ACa 153/17, Sądzie Okręgowym w Elblągu w dniu 11.12.2017 Sygn. akt V Ca 155/17, Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 27.03.2018 sygn. akt VI Nsm 1036/17 oraz Sądzie Okręgowym w Gdańsku w dniu 18 maja 2018r. sygn. akt II 1 Ca 483/16.
Dotyczy to również przypadków przeciwdziałania przemocy w rodzinie[1] zwłaszcza przemocy psychicznej polegającej na ograniczaniu kontaktu małoletnim z najbliższymi (alienacja rodzicielska[2]), do czego niestety dochodzi nagminnie w sytuacji rozpadu związku rodziców (około 80000 rozwodów rocznie[3]) i miało miejsce w wyżej wymienionych przypadkach.

Możliwość przystępowania organizacji pozarządowych do postępowań sądowych jest niezbędna szczególnie wtedy kiedy dziecko pozostaje bez dodatkowej ochrony w postępowaniu sądowym. Możliwość ta byłaby zgodna z zasadami współżycia społecznego i pozwoliłaby lepiej chronić interes małoletnich jak również dorosłych obywateli.
Istnieje potrzeba zmiany przepisów prawa, bowiem orzecznictwo takich Sądów jak Sąd Rejonowy w Turku[4] czy Sąd Rejonowy Dla Miasta Stołecznego Warszawy[5] jest niepokojące. Z załączonych do petycji statystyk wynika, że w prawie połowie spraw o kontakty zapadają postanowienia, według których dziecko ma spędzać z rodzicem krótki czas – bez noclegów, co stanowi przejaw dyskryminacji oraz w moim odczuciu może być formą przemocy, o czym mowa w w/w Rozporządzeniu w sprawie procedury „Niebieskie Karty”.

Takie przypadki zgodnie z Art 12 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2005 Nr 180 poz. 1493) powinny za każdym razem spotkać się ze stosowną reakcją, o której mowa w Art. 304 kpk, 572 kpc, 577 kpc, 109 krio lub 359kpc co w praktyce niestety nie występuje. Tę rolę mogłyby przejąć organizacje pozarządowe, które wstępując do spraw sądowych mogłyby zadbać o wyrugowanie szkodliwych dla rodziny zachowań np. alienacji rodzicielskiej i jednocześnie chronić prawa dzieci.
Art 62 kpc, na podstawie którego strona może składać opozycje do przystąpienia organizacji (co w praktyce dzieje się prawie w każdym przypadku) – również wymaga zmian. Przepis ten wydaje się być sprzeczny z Konstytucją ponieważ de facto umożliwia złożenie opozycji wobec pełnomocnika. Obywatel który prosi o pomoc organizację pozarządową powinien mieć możliwość skorzystania z tej pomocy i nie powinno być to uzależnione od stanowiska strony, z którą toczy spór sądowy.

Zmiana w/w przepisów posłużyłaby lepszej ochronie małoletnich, dorosłych obywateli oraz kontroli Sądów poprzez udział organizacji pozarządowych w postępowaniach, ze względu na to, że w postępowaniach sądowych brałyby udział osoby nie związane ze środowiskiem sędziów, prokuratorów, adwokatów, tym samym nie obciążone zobowiązaniami wynikającymi z relacji i zależności zawodowych lub zażyłości towarzyskich – wynikających np. z rejonizacji sądów i prokuratur, wspólnych studiów całego środowiska prawniczego. W interesie społecznym jest zmiana w/w przepisów w celu lepszej ochrony obywateli, w szczególności najmłodszych.

Na podstawie art. 13.1 Ustawy o petycjach wnoszę o powiadomienie mnie o sposobie załatwienia niniejszej petycji wraz z uzasadnieniem, poprzez dostarczenie na mój adres e-mail skanu pisma opatrzonego odręcznym podpisem i pieczęcią osoby udzielającej odpowiedzi.
Na podstawie art. 10.1 Ustawy o petycjach proszę o rozpoznanie petycji bez zbędnej zwłoki.

Z poważaniem
(462 sygnatariuszy)

 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245) – załącznik 2 (NIEBIESKA KARTA — B) ograniczanie kontaktu z bliskimi jest wymienione jako jedna z częstszych form przemocy psychicznej w rodzinie.
 2. Spot kampanii społecznej dotyczący zjawiska alienacji rodzicielskiej: https://youtu.be/Z81jaKKdZE4
 3. Źródło: GUS, Rocznik Demograficzny 2017
 4. Pismo Prezesa SR w Turku z dnia 5 marca 2018 – informacja publiczna w przedmiocie postanowień o kontaktach z dziećmi wydanych w SR w Turku
 5. Pismo Wiceprezesa SR dla m. st. Warszawy z dnia 20 lutego 2018 – informacja publiczna w przedmiocie postanowień o kontaktach z dziećmi wydanych w SR dla m. st. Warszawy

Published inalienacja rodzicielskapetycjaprawo dziecka do obojga rodziców

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *