Skip to content

Petycja uczestników Marszu do Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia

Petycję podpisało 172 osób.
podpisz

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2019r.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Petycja uczestników Marszu do Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia

Kierując się dobrem dziecka, ważnym interesem społecznym oraz poszanowaniem dla prawa, jako rodzice dzieci dotkniętych problemem alienacji rodzicielskiej, prosimy członków Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia o zrewidowanie swojego negatywnego stosunku do realnego wprowadzenia instytucji Pieczy Naprzemiennej – Równoważnej w polskim systemie prawnym.
W naszej ocenie obecna praktyka sądownictwa rodzinnego ugruntowana w wywodzącym się z lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku orzecznictwie godzi w zapisane w Konstytucji podstawowe prawa obywateli oraz podważa społeczne zaufanie do funkcjonowania prawa.
Obecna praktyka sądownictwa rodzinnego zmierzająca do traktowania, jako preferowanego w przypadku rozwodu rodziców modelu wychowania, sprowadzającego jedno z rodziców do roli tzw. rodzica pierwszoplanowego oraz marginalizująca osobiste zaangażowanie drugiego rodzica w wychowanie dziecka kłóci się z obowiązkiem RP do ochrony i opieki nad rodziną oraz rodzicielstwem (a więc na równi macierzyństwem i ojcostwem) zapisanym w art. 18 Konstytucji w związku z art. 33 Konstytucji.
Zjawisko dominującego udziału kobiet w składach sędziowskich oraz opiniodawczych zespołów specjalistów sądowych prowadzi do postrzegania ojców w przebiegu postępowań sądowych, jako rodziców gorszych i w efekcie podlegających dyskryminacji w zakresie możliwości udziału w bezpośrednim wychowaniu dzieci, co stoi w sprzeczności z art. 33 Konstytucji. Taki stan rzeczy podważa także możliwość realizacji prawa do bezstronnego sądu wyrażonego w art. 45 Konstytucji.
W efekcie powyższych naruszeń część rodziców nie może realizować, wynikającego z art. 48 Konstytucji, prawa do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.
W szczególności zwracamy uwagę na potencjalną niezgodność art. 113 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego z art. 48 Konstytucji. Odnoszące się do kontaktów z dzieckiem przepisy art. 113 KRiO nie gwarantują bowiem w wystarczający sposób realizacji wynikającego z art. 48 Konstytucji uprawnienia do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami. W przeważającej liczbie przypadków Sądy ustalają skąpy zakres kontaktów, który nie pozwala jednemu z rodziców na udział w wychowaniu dziecka, ponadto sprzeciwiają się realizacji prawa dzieci do wychowania przez oboje rodziców wyrażonego w art. 58 i 107 znowelizowanego w 2015 KRiO.
Powyższa niezgodność stanie się w najbliższym czasie przedmiotem skargi, jaką zamierzamy skierować do Trybunału Konstytucyjnego.
W kontekście powyższych naruszeń Konstytucji nadmieniamy, iż w świetle badań naukowych prowadzonych na świecie i w Polsce Piecza Naprzemienna-Równoważna pod względem pozytywnego wpływu na rozwój dzieci, ustępuje jedynie wychowaniu dzieci w rodzinach pełnych, dlatego jako obywatele z żalem przyjmujemy upór środowiska Sędziów przeciwko jej szerszemu stosowaniu.

Z wyrazami szacunku
. . . . . . . . . .


  Formularz podpisania petycji

  Instrukcja

  1. przeczytaj petycję
  2. wypełnij wszystkie pola formularza swoimi prawdziwymi danymi. Pola oznaczone * są wymagane do wysłania petycji.
  3. kliknij przycisk "podpisuję petycję"

  Petycja zostanie wysłana e-mailem do adresatów wymienionych w nagłówku pisma. Twoje dane osobowe zostaną wysłane do w/w adresatów ale nie będą nigdzie opublikowane. Kopia petycji zostanie wysłana na Twój e-mail.

  Imię i nazwisko*

  Email*

  Miejscowość*

  [mailpoetsignup mailpoetsignup-271 mailpoet_list_1 "- chcę być informowany o dalszych działaniach społeczności"]


  Published inalienacja rodzicielskaopieka naprzemiennaopieka równoważnapetycja

  One Comment

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *