Skip to content

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w spr. OZSS

W zgodzie z interesem społecznym (publicznym) i działając na podstawie Art. 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz art. 2 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej tutejszego Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (dawniej RODK, nazywanego w dalszej części pisma: „OZSS”):

 1. poprzez przekazanie kopii wszystkich dokumentów urzędowych regulujących organizację i funkcjonowanie OZSS w latach 2013, 2014, 2015 i 2016. Informację proszę przekazać w uporządkowanej i czytelnej formie poprzez podanie zestawień odpowiednio dla każdego roku zawierających pełną nazwę dokumentu i odwzorowanie cyfrowe (skan) dokumentu;
 2. poprzez przekazanie w formie pisemnej następujących informacji: imiona i nazwiska wszystkich osób zatrudnionych w OZSS lub wykonujących dla OZSS czynności na podstawie umów cywilnoprawnych – w latach 2013, 2014, 2015 i 2016: funkcjonariuszy publicznych, kierownika, pracowników administracyjnych i merytorycznych – specjalistów w zakresie psychologii, pedagogiki, lekarzy pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży i wszystkich pozostałych. Informację proszę przekazać w uporządkowanej i czytelnej formie poprzez podanie zestawień odpowiednio dla każdego roku zawierających:
  1. imię i nazwisko,
  2. wykształcenie,
  3. pełnioną funkcję wraz z podaniem podstawy prawnej wykonywania czynności,
  4. staż pracy w zakresie specjalizacji przed rozpoczęciem wykonywania czynności w OZSS
  5. datę rozpoczęcia wykonywania czynności w OZSS,
  6. datę zakończenia wykonywania czynności w OZSS.
 3. poprzez przekazanie w formie pisemnej następujących informacji: ilość i rodzaje spraw załatwionych/wykonanych na zlecenie sądu w latach 2013, 2014, 2015 i 2016. Informację proszę przekazać w uporządkowanej i czytelnej formie poprzez podanie zestawień odpowiednio dla każdego roku zawierających:
  1. sygnaturę sprawy,
  2. treść zlecenia,
  3. sposób załatwienia zlecenia, w tym skład osobowy zespołu badawczego,
  4. ewentualne czynności uzupełniające lub zgłoszone zarzuty do opinii,
  5. łączny koszt zlecenia.
 4. poprzez przekazanie w formie pisemnej następujących informacji: czy pracownicy merytoryczni OZSS brali udział w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych, np. w różnego rodzaju konferencjach lub innych – w celu podnoszenia kwalifikacji. Informację proszę przekazać w uporządkowanej i czytelnej formie poprzez podanie zestawień odpowiednio dla każdego roku zawierających:
  1. imię i nazwisko oraz specjalizację pracownika merytorycznego,
  2. rodzaj i zakres a także nazwa i miejsce szkolenia, konferencji, itp.,
 5. poprzez przekazanie w formie pisemnej informacji czy kierownik OZSS opracowała w latach 2013, 2014, 2015 i 2016 plany szkoleń dla pracowników merytorycznych jednostki, jeśli tak – podanie w formie pisemnej kopii – odwzorowanie cyfrowe (skan) tych planów,
 6. poprzez przekazanie w formie pisemnej informacji czy kierownik OZSS opracowała w latach 2013, 2014, 2015 i 2016 plany nadzoru pracowników merytorycznych jednostki, jeśli tak – podanie w formie pisemnej kopii – odwzorowanie cyfrowe (skan) tych planów,
 7. poprzez przekazanie w formie pisemnej informacji czy kierownik OZSS w latach 2013, 2014, 2015 i 2016 przeprowadziła nadzór, kontrolę lub ewaluację pracy pracowników merytorycznych OZSS, a także czy z tych czynności sporządzona została dokumentacja zawierająca podsumowanie przez Kierownika wyników i wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru kontroli lub ewaluacji – podanie tychże wyników i wniosków w uporządkowanej i czytelnej formie,
 8. poprzez przekazanie w formie pisemnej informacji czy kierownik OZSS rozdysponowała wśród pracowników merytorycznych OZSS wymienione niżej kopie dokumentów urzędowych, wraz ze wskazaniem daty i formy rozdysponowania:
  1. kopię przetłumaczonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości na język polski Rezolucji 2079 (2015) Rady Europy pt. „Równość i wspólna odpowiedzialność rodzicielska: rola ojców”,
  2. kopię Dezyderatu nr 4 Komisji do Spraw Petycji Sejmu R.P. z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie podjęcia działań przeciwdziałających alienacji rodzicielskiej,
 9. poprzez przekazanie w formie pisemnej informacji co zawierają teczki spraw przechowywanych w OZSS, czy zawierają protokoły badań merytorycznych, w szczególności przeprowadzonych wywiadów, testów, obserwacji, porad, mediacji i innych, a także czy protokoły z badań są podpisane przez osoby przeprowadzające badanie i zawierają informacje na temat: osób badanych (imię i nazwisko); osób badających (imię, nazwisko, zajmowane stanowisko); daty badania; czasu trwania badania, przedmiotu badania; wyników badania i jego interpretacji,
 10. poprzez przekazanie w formie pisemnej informacji czy teczki spraw przechowywanych w OZSS zawierają dane osobowe w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) i dokumentację medyczną w rozumieniu Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417) a dotyczącą osób poddanych badaniu?
 11. poprzez przekazanie w formie pisemnej informacji: jakie podstawowe techniki badawcze oraz jakie dodatkowe techniki badawcze są stosowane przez pracowników OZSS. Informację proszę przekazać w uporządkowanej i czytelnej formie poprzez podanie zestawienia zawierającego:
  1. specjalizacja
  2. nazwa podstawowej techniki badawczej
  3. nazwa dodatkowej techniki badawczej
 12. poprzez przekazanie w formie pisemnej informacji: ile mediacji na zlecenie sądu przeprowadzili w latach 2013, 2014, 2015 i 2016 pracownicy OZSS, w jakiego rodzaju sprawach i z jakim skutkiem. Informację proszę przekazać w uporządkowanej i czytelnej formie poprzez podanie zestawień odpowiednio dla każdego roku zawierających:
  1. sygnaturę sprawy
  2. rodzaj sprawy
  3. skutek (zawarcie porozumienia, odmowa lub zerwanie mediacji)

Mając na względzie uregulowania zawarte w art. 3 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06.09.2001 r. (Dz. U. 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), wnoszę o dostarczenie wskazanych we wniosku informacji bez zbędnej zwłoki. Proszę o udzielenie odpowiedzi wraz z załącznikami poprzez dostarczenie odwzorowania cyfrowego – skanu odpowiedzi na wniosek opatrzonej odręcznym podpisem i pieczęcią osoby udzielającej odpowiedzi:

 1. na adres e-mail wnioskodawcy,
 2. ogłoszenie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu na ogólnodostępnej stronie internetowej oraz podanie adresu URL tej strony.

Załączam wyrazy szacunku

Wniosek złożyło 3389 osób.

Uwaga! Po otrzymaniu odpowiedzi z sądu prosimy o przesłanie jej na adres: poczta(małpa)petycja.eu.

INFORMACJE DLA OSÓB, KTÓRYM SĄD UDZIELIŁ ODPOWIEDZI NA WNIOSEK

Formularz podpisania wniosku

Wybierz sąd, przy którym działa OZSS

Imię i nazwisko

Email

Adres zamieszkania (ulica nr domu/lokalu)

Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj

  

Instrukcja podpisania wniosku

 1. przeczytaj wniosek
 2. wypełnij wszystkie pola formularza swoimi prawdziwymi danymi
 3. kliknij przycisk "podpisuję wniosek"

Wniosek zostanie wysłany emailem na adres wybranego sądu okręgowego. Twoje dane osobowe zostaną wysłane do w/w adresatów wniosku ale nie będą nigdzie opublikowane. Kopia wniosku zostanie wysłana na Twój email. Odpowiedź od urzędu powinna nadejść bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.