Skip to content

Tag: opieka naprzemienna

Sędzia Robert Zegadło – każdy miesiąc, czy też nawet tydzień braku kontaktu z rodzicem jest dla dziecka negatywnym przeżyciem

„Odpowiadając na Pana pismo z dnia 4 kwietnia 2017 r. uprzejmie informuję, że kwestię szkoleń dla pracowników Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów (dalej: OZSS) działających w…

Dzieci wychowywane w opiece naprzemiennej są lepiej przystosowane do życia niż dzieci przyznawane na własność jednemu rodzicowi

Robert Bauserman (2002) w artykule w czasopiśmie „Journal of Family Psychology” w oparciu o metaanalizę niepublikowanych badań klinicznych i innych badań opublikowanych przeanalizował 1846 przypadków…

Rezolucja nr 2079 Rady Europy – Równość i wspólna odpowiedzialność rodzicielska: rola ojców

Rezolucja 2079 (2015)1 Równość i wspólna odpowiedzialność rodzicielska: rola ojców Zgromadzenie Parlamentarne Zgromadzenie Parlamentarne konsekwentnie promowało równość płci w miejscu pracy i obrębie życia prywatnego.…