Skip to content

Skarga na referenta prawnego RPO

Od 11 lutego 2018r. skargę złożyło 3588 osób.
button_podpisz-skarge
Dziękujemy wszystkim sygnatariuszom.

Szanowny Pan
dr Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich
biurorzecznika@brpo.gov.pl

Skarga – art. 227 KPA

Dotyczy sprawy: IV.7021.287.2017.AKo

  1. Działając na podstawie art. 227 KPA składam skargę na nienależyte załatwienie sprawy i lekceważenie obowiązków przez pracownika Biura Rzecznika Praw Obywatelskich – referenta prawnego – Pana Adriana Korszla. Wnoszę o pociągnięcie do odpowiedzialności służbowej, bądź innej odpowiedzialności przewidzianej prawem wskazanej osoby.
  2. Na podstawie art. 237 § 1 kpa wnoszę o rozpoznanie niniejszej skargi bez zbędnej zwłoki.
  3. Na podstawie art. 237 § 3 kpa wnoszę o powiadomienie mnie na piśmie listem poleconym o sposobie załatwienia niniejszego wniosku.

Uzasadnienie

Od dnia 2 grudnia 2017 roku do Rzecznika Praw Obywatelskich zostały skierowane liczne wnioski (wnioski wielokrotne) „Dość patologii w sądach antyrodzinnych” skierowane za pośrednictwem portalu petycja.eu

W przedmiotowym wniosku został poruszony istotny problem społeczny – przemocy alienacji rodzicielskiej – z którym Rzeczpospolita Polska nie potrafi skutecznie sobie poradzić, a nawet należy stwierdzić, że sądy rodzinne swoimi orzeczeniami podżegają do stosowania przemocy alienacji rodzicielskiej.

Problem przemocy alienacji rodzicielskiej nie zostaje od wielu lat rozwiązany, o czym świadczy stanowisko Rzecznika Praw Dziecka, który w dalszym ciągu bije na alarm w zakresie gwałcenia praw dzieci do wychowania przez oboje rodziców. Alienacja rodzicielska to PRZEMOC – tak stwierdza kategorycznie Rzecznik Praw Dziecka1 w ponownym wystąpieniu i ponagleniu2 Ministra Sprawiedliwości – z dnia 11 grudnia 2017 roku – znak G48.422.5.2017.BS, jak i również Rzecznik Praw Dziecka stwierdza, że prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców nie jest obecnie zabezpieczone i respektowane.

„Alienacja dziecka od jednego z rodziców jest niewątpliwie formą przemocy, mogącą doprowadzić do zaburzeń osobowościowych, emocjonalnych, społecznych i rozwojowych dziecka. Wciąganie w konflikt okołorozwodowy, manipulacja, sterowanie lękami dziecka, szantaż emocjonalny są niestety działaniami powszechnymi. Indukowane dziecku negatywne postawy i przekonania wobec drugiego rodzica, skutkują głębokimi zaburzeniami w sferze emocjonalnej dziecka i mają ogromny wpływ na jego późniejsze – dorosłe – życie.”

„… ponownie zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o przedstawienie stanowiska wobec sygnalizowanego problemu oraz rozważenie zasadności podjęcia inicjatywy legislacyjnej na rzecz skuteczniejszego zabezpieczenia prawa dziecka do obojga rodziców”

Niestety z przykrością muszę stwierdzić, iż sposób załatwienia sprawy przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w tak ważnej kwestii jaką jest przemoc alienacji rodzicielskiej jest jawną kpiną i farsą z praw dzieci i krzywdy jakiej dzieci i rodzice doświadczają na masową skalę.

Pan Adrian Korszla wskazuje, że problem przemocy alienacji rodzicielskiej jest w zakresie zainteresowania Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka, o czym ma świadczyć powołanie Zespołu Ekspertów do Spraw Alimentów, którego owocem pracy są liczne wystąpienia do organów władzy, w których proponuje się konkretne rozwiązania prawne mające na celu przeciwdziałanie problemowi „nie alimentacji”.

odp-RPO-o-powrot-dziecka-1-1

odp-RPO-o-powrot-dziecka-1-2

W mojej ocenie odpowiedź której udzielił referent prawny – Pan Adrian Korszla – w piśmie znak IV.7021.287.2017.AKo – świadczy o lekceważeniu obywateli i ich praw, oraz jest przejawem bezczelności urzędniczej, bądź ewentualnie może świadczyć o znikomych kompetencjach ww. osoby. Obywatele występują do Rzecznika Praw Obywatelskich w przedmiocie przemocy alienacji rodzicielskiej, zaś Pan Adrian Korszla wskazuje, że problem alienacji jest rozwiązywany wystąpieniami generalnymi w przedmiocie „nie alimentacji”. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że alienacja i alimentacja to zupełnie dwa różne pojęcia, zaś w mojej ocenie tak jak powyżej wskazano, mylenie tych pojęć przez urzędnika państwowego może świadczyć bądź o pewnych deficytach w zakresie rozróżniania pojęć i tak ważnych problemów społecznych, bądź w przypadku uznania, że Pan Adrian Korszla rozróżnia pojęcia alienacji rodzicielskiej i „nie alimentacji”, może świadczyć w mojej ocenie o wyjątkowej bezczelności i lekceważeniu obywateli zwracających się o pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich z systemowym problemem przemocy alienacji rodzicielskiej.

W tym stanie rzeczy wnoszę o pociągnięcie do odpowiedzialności służbowej Pana Adriana Korszla w związku z zaistniałą sytuacją, wraz z rozważeniem możliwości zwolnienia tego Pana z możliwości stania na straży przestrzegania praw obywatelskich i służenia obywatelom.


Instrukcja podpisania skargi

  1. przeczytaj skargę
  2. wypełnij wszystkie pola formularza swoimi prawdziwymi danymi
  3. kliknij przycisk "podpisuję skargę"

Skarga zostanie wysłana e-mailem do w/w adresatów. Twoje dane osobowe zostaną wysłane do w/w adresatów skargi ale nie będą nigdzie opublikowane. Kopia skargi zostanie wysłana na Twój e-mail. Odpowiedź od urzędu powinna nadejść bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia sargi. Po otrzymaniu odpowiedzi prosimy o przesłanie jej na adres poczta(małpa)petycja.eu

Formularz podpisania skargi

Imię i nazwisko

Email

Adres zamieszkania (ulica nr domu/lokalu)

Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj

  

1 http://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/o-prawie-do-obojga-rodzicow

2 http://brpd.gov.pl/sites/default/files/2017_12_11_ms.pdf