Skip to content

Skarga na referenta prawnego RPO

Od 11 lutego 2018r. skargę złożyło 4196 osób.


Zbieranie podpisów zostało zakończone. Dziękujemy wszystkim sygnatariuszom.

Szanowny Pan
dr Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich
biurorzecznika@brpo.gov.pl

Skarga – art. 227 KPA

Dotyczy sprawy: IV.7021.287.2017.AKo

  1. Działając na podstawie art. 227 KPA składam skargę na nienależyte załatwienie sprawy i lekceważenie obowiązków przez pracownika Biura Rzecznika Praw Obywatelskich – referenta prawnego – Pana Adriana Korszla. Wnoszę o pociągnięcie do odpowiedzialności służbowej, bądź innej odpowiedzialności przewidzianej prawem wskazanej osoby.
  2. Na podstawie art. 237 § 1 kpa wnoszę o rozpoznanie niniejszej skargi bez zbędnej zwłoki.
  3. Na podstawie art. 237 § 3 kpa wnoszę o powiadomienie mnie na piśmie listem poleconym o sposobie załatwienia niniejszego wniosku.

Uzasadnienie

Od dnia 2 grudnia 2017 roku do Rzecznika Praw Obywatelskich zostały skierowane liczne wnioski (wnioski wielokrotne) „Dość patologii w sądach antyrodzinnych” skierowane za pośrednictwem portalu petycja.eu

W przedmiotowym wniosku został poruszony istotny problem społeczny – przemocy alienacji rodzicielskiej – z którym Rzeczpospolita Polska nie potrafi skutecznie sobie poradzić, a nawet należy stwierdzić, że sądy rodzinne swoimi orzeczeniami podżegają do stosowania przemocy alienacji rodzicielskiej.

Problem przemocy alienacji rodzicielskiej nie zostaje od wielu lat rozwiązany, o czym świadczy stanowisko Rzecznika Praw Dziecka, który w dalszym ciągu bije na alarm w zakresie gwałcenia praw dzieci do wychowania przez oboje rodziców. Alienacja rodzicielska to PRZEMOC – tak stwierdza kategorycznie Rzecznik Praw Dziecka1 w ponownym wystąpieniu i ponagleniu2 Ministra Sprawiedliwości – z dnia 11 grudnia 2017 roku – znak G48.422.5.2017.BS, jak i również Rzecznik Praw Dziecka stwierdza, że prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców nie jest obecnie zabezpieczone i respektowane.

„Alienacja dziecka od jednego z rodziców jest niewątpliwie formą przemocy, mogącą doprowadzić do zaburzeń osobowościowych, emocjonalnych, społecznych i rozwojowych dziecka. Wciąganie w konflikt okołorozwodowy, manipulacja, sterowanie lękami dziecka, szantaż emocjonalny są niestety działaniami powszechnymi. Indukowane dziecku negatywne postawy i przekonania wobec drugiego rodzica, skutkują głębokimi zaburzeniami w sferze emocjonalnej dziecka i mają ogromny wpływ na jego późniejsze – dorosłe – życie.”

„… ponownie zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o przedstawienie stanowiska wobec sygnalizowanego problemu oraz rozważenie zasadności podjęcia inicjatywy legislacyjnej na rzecz skuteczniejszego zabezpieczenia prawa dziecka do obojga rodziców”

Niestety z przykrością muszę stwierdzić, iż sposób załatwienia sprawy przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w tak ważnej kwestii jaką jest przemoc alienacji rodzicielskiej jest jawną kpiną i farsą z praw dzieci i krzywdy jakiej dzieci i rodzice doświadczają na masową skalę.

Pan Adrian Korszla wskazuje, że problem przemocy alienacji rodzicielskiej jest w zakresie zainteresowania Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka, o czym ma świadczyć powołanie Zespołu Ekspertów do Spraw Alimentów, którego owocem pracy są liczne wystąpienia do organów władzy, w których proponuje się konkretne rozwiązania prawne mające na celu przeciwdziałanie problemowi „nie alimentacji”.

odp-RPO-o-powrot-dziecka-1-1

odp-RPO-o-powrot-dziecka-1-2

W mojej ocenie odpowiedź której udzielił referent prawny – Pan Adrian Korszla – w piśmie znak IV.7021.287.2017.AKo – świadczy o lekceważeniu obywateli i ich praw, oraz jest przejawem bezczelności urzędniczej, bądź ewentualnie może świadczyć o znikomych kompetencjach ww. osoby. Obywatele występują do Rzecznika Praw Obywatelskich w przedmiocie przemocy alienacji rodzicielskiej, zaś Pan Adrian Korszla wskazuje, że problem alienacji jest rozwiązywany wystąpieniami generalnymi w przedmiocie „nie alimentacji”. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że alienacja i alimentacja to zupełnie dwa różne pojęcia, zaś w mojej ocenie tak jak powyżej wskazano, mylenie tych pojęć przez urzędnika państwowego może świadczyć bądź o pewnych deficytach w zakresie rozróżniania pojęć i tak ważnych problemów społecznych, bądź w przypadku uznania, że Pan Adrian Korszla rozróżnia pojęcia alienacji rodzicielskiej i „nie alimentacji”, może świadczyć w mojej ocenie o wyjątkowej bezczelności i lekceważeniu obywateli zwracających się o pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich z systemowym problemem przemocy alienacji rodzicielskiej.

W tym stanie rzeczy wnoszę o pociągnięcie do odpowiedzialności służbowej Pana Adriana Korszla w związku z zaistniałą sytuacją, wraz z rozważeniem możliwości zwolnienia tego Pana z możliwości stania na straży przestrzegania praw obywatelskich i służenia obywatelom.


1 http://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/o-prawie-do-obojga-rodzicow

2 http://brpd.gov.pl/sites/default/files/2017_12_11_ms.pdf