Skip to content

Petycja uczestników marszu skierowana do Ministra Sprawiedliwości

Petycję podpisało 168 osób.
podpisz

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2019r.

Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
skargi@ms.gov.pl

Petycja uczestników marszu skierowana do Ministra Sprawiedliwości

Kierując się dobrem dziecka, ważnym interesem społecznym oraz poszanowaniem dla prawa zwracamy się z prośbą do Pana Ministra Zbigniewa Ziobry o wycofanie spod obrad Sejmu projektu zmian Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego zawartego w druku Sejmowym 3254 i 3254-A.
Przedmiotowy projekt stoi w sprzeczności z dobrem dziecka, a sposób jego opracowania sprzeciwia się zasadom trójpodziału władzy.
Projekt wprowadza między innymi w sprawach rozwodowych:

  1. Postępowanie informacyjne sprzyjające wzrostowi przewlekłości postępowań i obciążenia Sądów pracą
  2. Ograniczenie możliwości wnioskowania o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem oraz wzrost dyskrecjonalności Sądów w zakresie ich przyznawania, co będzie grozić osłabieniem więzi rodzicielskich z jednym z rodziców oraz pogłębi bolesny problem alienacji rodzicielskiej
  3. Postępującą asymetrię w skuteczności środków prawnych przysługujących stronom postępowania – z jednej strony kolejny raz zwiększono łatwość zasądzania i egzekwowania alimentów, z drugiej strony pogorszono skuteczność i szybkość instrumentów prawnych służących realizacji prawa do kontaktów z dzieckiem, rezygnując przy tym z penalizacji łamania warunków sądowych postanowień o zabezpieczeniu kontaktów, co grozi dalszym podważeniem społecznego zaufania do funkcjonowania prawa

W naszej ocenie obecny kształt tego projektu niesie ze sobą ryzyko niekonstytucyjności.
Ponadto, jak wynika ze stanowiska osób reprezentujących Ministerstwo Sprawiedliwości w trakcie prac w Komisjach Senackich przy opracowaniu przedmiotowego projektu nie brano pod uwagę opinii środowiska rodziców dotkniętych problemem alienacji rodzicielskiej, został on opracowany przez Sędziów oddelegowanych do Ministerstwa i uwzględnia głównie interesy ich środowiska, a nie dobro dzieci i interes społeczny. Tak daleko idące zaangażowanie Sędziów w proces legislacyjny, w naszej ocenie nie tylko stoi w sprzeczności z Konstytucyjną zasadą trójpodziału władzy, ale także sprzeciwia się słusznym postulatom programu wyborczego PiS dotyczącym przywrócenia równowagi pomiędzy władzą sądowniczą, a władzą wykonawczą i ustawodawczą.
Biorąc pod uwagę znaną powszechnie dotkliwą przewlekłość postępowań Sądowych oraz braki kadrowe w Sądach postulujemy powrót Sędziów oddelegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości do pełnienia ich obowiązków służbowych w Sądach.
Jako rodzice dotknięci problemem alienacji rodzicielskiej, prosimy Pana Ministra o rozważenie możliwości poparcia społecznego projektu zmian w KRiO zawartego w druku senackim 776, gdyż projekt ten pozwala na reformę polskiego Sądownictwa Rodzinnego na miarę drugiej dekady XXI wieku i pozwala oderwać się od niechlubnej spuścizny orzecznictwa sięgającego lat 50 ubiegłego wieku.

Z wyrazami szacunku

. . . . . . . . . . . .

Formularz podpisania petycji

Instrukcja

  1. przeczytaj petycję
  2. wypełnij wszystkie pola formularza swoimi prawdziwymi danymi. Pola oznaczone * są wymagane do wysłania petycji.
  3. kliknij przycisk "podpisuję petycję"

Petycja zostanie wysłana e-mailem do adresatów wymienionych w nagłówku pisma. Twoje dane osobowe zostaną wysłane do w/w adresatów ale nie będą nigdzie opublikowane. Kopia petycji zostanie wysłana na Twój e-mail.

Imię i nazwisko*

Email*

Miejscowość*

  
Podobne publikacje:

Published inalienacja rodzicielskaopieka naprzemiennaopieka równoważnapetycja

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *