Skip to content

AKTUALNOŚCI

5 days ago
Zdjęcia z posta użytkownika Opieka naprzemienna, wspólna, równoważna

Kolejne wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie konieczności uregulowania OPIEKI NAPRZEMIENNEJ w Kodeksie Rodzinnym.

"w mojej ocenie aktualne pozostają argumenty zawarte w uprzednim piśmie, wskazujące na konieczność zdefiniowania w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym opieki/pieczy sprawowanej przez rodziców w powtarzających się okresach"

"definicje zawarte w tej ostatniej ustawie (z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) są z natury systemu prawa definicjami stosowanymi w sprawach rozstrzyganych na mocy tej ustawy i na potrzeby tej ustawy, nie zaś w sprawach rodzinnych, w których o opiece/pieczy naprzemiennej rozstrzygają sędziowie w sądach powszechnych na podstawie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ponadto dookreślenie to nie definiuje samej istoty opieki/pieczy naprzemiennej."

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 week ago

Dziękujemy Pani poseł Kornelii Wróblewskiej za dostrzeżenie krzywdy tysięcy dzieci w Polsce - doświadczających przemocy alienacji rodzicielskiej.

Alienacja rodzicielska – 89. Posiedzenie Komisji ds Petycji Sejm RP - 14 września 2017r.

"Szanowni Państwo, jestem referentem w sprawie, która nie jest niczym nowym na naszej Komisji. Petycja dotyczy alienacji rodzicielskiej. Ten temat powraca jak bumerang, bo jest ważny, trudny, i niestety mimo usilnych starań różnych organizacji i osób prywatnych dotkniętych tym problem, niewiele się dzieje w polskiej przestrzeni prawnej, by to zmienić. Rodzice dotknięci alienacją rodzicielską walczą od dawna o swoje prawa, podejmują różne działania, nawiązują kontakty z politykami, zwracają się do najważniejszych instytucji państwowych, piszą projekty ustaw i petycje. I to jest powód naszego dzisiejszego spotkania. Wielokrotna petycja wysłana do Sejmu, do Komisji Petycji." ...

Całe wystąpienie dostępne ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 weeks ago

Konstytucja, Konstytucja...

ART 18

„W orzecznictwie TK zauważono, że realizacja prawa do ochrony życia rodzinnego zakłada HARMONIJNE UKSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW RODZINNYCH DLA DOBRA WSZYSTKICH ICH CZŁONKÓW, przy szczególnym uwzględnieniu dobra dziecka jako wartości o podstawowym znaczeniu konstytucyjnym. Prawna ochrona życia rodzinnego powinna więc "STWARZAĆ OPTYMALNE WARUNKI DLA ROZWOJU DZIECKA POD PIECZĄ RODZICÓW" (zob. wyr. TK z 16.7.2007 r., SK 61/06, OTK-A 2007, Nr 7, poz. 77).”

#Konstytucja

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 weeks ago

Konstytucja, Konstytucja...

art 18

Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i RODZICIELSTWO znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

Konsekwencją istnienia omawianego artykułu jest stworzenie w ustawodawstwie zwykłym gwarancji instytucjonalnej dla określonych w tym przepisie wartości. Istnieje więc prawny obowiązek państwa ustanowienia odpowiednich instytucji prawnych zapewniających trwałe miejsce małżeństwu, rodzinie, macierzyństwu i rodzicielstwu w polskim systemie prawnym. Przepis ten nakazuje więc "podejmowanie przez państwo takich działań, które UMACNIAJĄ WIĘZI POMIĘDZY OSOBAMI TWORZĄCYMI RODZINĘ, a zwłaszcza więzi ISTNIEJĄCE POMIĘDZY RODZICAMI I DZIEĆMI oraz między małżonkami" (wyr. TK z: 18.5.2005 r., K 16/04, OTK-A 2005, Nr 5, poz. 51; 4.9.2007 r., P 19/07, OTK-A 2007, Nr 8, poz. 94 oraz 25.7.2013 r., P 56/11, OTK-A 2013, Nr 6, poz. 85; w doktrynie tak Banaszak, Konstytucja, 2012, art. ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 weeks ago

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych - ratyfikowany przez RP
(Dz.U. 1977 Nr 38, poz. 167)

art 23

ust 1.
Rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i ma prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i Państwa.

ust 4.
Państwa Strony niniejszego Paktu podejmą odpowiednie kroki w celu zapewnienia RÓWNYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW małżonków w odniesieniu do zawarcia małżeństwa, podczas jego trwania i przy jego rozwiązaniu. W przypadku rozwiązania małżeństwa należy podjąć środki w celu zapewnienia dzieciom niezbędnej ochrony.

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
« 1 of 24 »

1 month ago
LISTA SĘDZIÓW - Google Drive

https://drive.google.com/drive/folders/0BwwSkw083x5kd09WZFluMnFYOHc

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 months ago
O skierowanie sędziów „rodzinnych”, specjalistów z OZSS i kuratorów na szkolenie w przedmiocie PRZEMOCY ALIENACJI RODZICIELSKIEJ (wniosek z art. 241 kpa) - PETYCJA.eu

Zachęcamy do podpisania wniosku: https://goo.gl/aK1Btq

Wniosek z art 241 kpa – o skierowanie sędziów z sądów okręgowych i sądów rejonowych orzekających w sprawach rodzinnych, specjalistów z opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów,…

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
6 months ago
Andrzej Pągowski ART

Dziękujemy za dostrzeżenie przemocy wobec dzieci.

25 kwietnia - Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej.To poważny problem w kontaktach rodzinnych.Psychiczne i emocjonalne dręczenie dziecka,izolowanie go od jednego z rodziców....to wszystko powoduje, że jest ono główną ofiarą problemów dorosłych...
Mój plakat...
16/40

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
6 months ago
STOP ALIENACJI RODZICIELSKIEJ - petycja

Proszę podpisywać:
http://petycja.eu/stop-alienacji-rodzicielskiej-petycja/

Dzieci mają prawo do wychowania przez oboje rodziców również po ich rozstaniu. Pozbawianie dziecka wychowania przez jednego z rodziców to przemoc. W tej sprawie kierujemy petycję do władz Rzeczypospolitej w celu powstrzymania alienacji rodzicielskiej.

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
6 months ago
PLAKATY A3/A4 - Google Drive

Do pobrania plakaty A3/A4 do samodzielnego wydrukowania i rozwieszania: https://drive.google.com/open?id=0BwwSkw083x5kakotdGF0U3lvWlk

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
« 1 of 10 »