Skip to content

Kim jesteście?

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

W zgodzie z interesem społecznym (publicznym) i działając na podstawie Art. 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz art. 2 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej prostej poprzez przekazanie w formie pisemnej następujących informacji:

 1. imiona i nazwiska wszystkich funkcjonariuszy publicznych w tutejszym sądzie, w tym:
  • a) sędziów i referendarzy sądowych,
  • b) ławników,
  • c) komorników,
  • d) kuratorów sądowych,
  • e) pracowników administracji, a także innych osób zatrudnionych i stażystów we wszystkich jednostkach organizacyjnych i wszystkich samodzielnych stanowiskach w tutejszym sądzie, (np. kierownik/ zastępca kierownika sekretariatu/ wydziału/ sekcji/ sekcji wydziału/ oddziału/ działu/ zespołu/ biura/ biura podawczego/ kancelarii/ archiwum/ biblioteki/ magazynu/ warsztatu, dowódca straży, dowódca zmiany, kierownik stażu, główny specjalista, naczelnik wydziału, dyrektor, zastępca dyrektora, dyrektor biura/departamentu, zastępca dyrektora biura/departamentu, asystent sędziego, główny księgowy, zastępca głównego księgowego, audytor wewnętrzny, radca prawny, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, zastępca pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, starszy inspektor ds. biurowości, inspektor ds. biurowości, starszy sekretarz sądowy, sekretarz sądowy, starszy protokolant sądowy, protokolant sądowy, migrator ksiąg wieczystych, administrator bezpieczeństwa informacji, główny specjalista ds. (wszystkie specjalności), specjalista ds. (wszystkie specjalności), inspektor ds. obronnych, główny specjalista ds. bhp, specjalista/starszy specjalista ds. bhp, inspektor/starszy inspektor ds. bhp, inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej, starszy inspektor/starszy księgowy,inspektor/księgowy, kasjer, administrator systemu informatycznego, administrator systemu teleinformatycznego, inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego, informatyk, bibliotekarz, archiwista, sekretarka/sekretarz, transkrybent, starszy wartownik/wartownik-konwojent, wartownik/wartownik-konwojent, woźny sądowy, operator ksiąg wieczystych, goniec, kierowca, maszynistka, telefonistka/telefonista, operator urządzeń elektronicznych/powielających, magazynier, rzemieślnik/konserwator, robotnik gospodarczy, palacz c.o., portier, dozorca, sprzątaczka, i innych niewymienionych w niniejszym wniosku – jeśli są).

Informację proszę przekazać w uporządkowanej, pełnej i czytelnej tabelarycznej formie poprzez podanie imienia i nazwiska osoby oraz pełnionej przez nią funkcji.

Mając na względzie uregulowania zawarte w art. 3 ust. 2 U.d.i.p. wnoszę o dostarczenie wskazanych we wniosku informacji bez zbędnej zwłoki. Proszę o udzielenie odpowiedzi poprzez dostarczenie odwzorowania cyfrowego – skanu pisma opatrzonego odręcznym podpisem i pieczęcią osoby udzielającej odpowiedzi:

 1. na adres e-mail wnioskodawcy,
 2. ogłoszenie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu na ogólnodostępnej stronie internetowej oraz podanie wnioskodawcy pełnego adresu URL tej strony.

Załączam wyrazy szacunku

Instrukcja podpisania wniosku

 1. przeczytaj wniosek
 2. wypełnij wszystkie pola formularza swoimi prawdziwymi danymi
 3. kliknij przycisk "podpisuję wniosek"

Wniosek zostanie wysłany emailem na adres wybranego sądu. Twoje dane osobowe zostaną wysłane do w/w adresatów wniosku ale nie będą nigdzie opublikowane. Kopia wniosku zostanie wysłana na Twój email. Odpowiedź od urzędu powinna nadejść bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Formularz podpisania wniosku

Wybierz sąd, do którego chcesz wysłać wniosek:

Twój email